Main      Site Guide    
Brain Food

Cryptograms

Cryptograms are encoded English sayings or quotations where each letter has been substituted for another. Each puzzle uses a different substitution scheme, but letter substitutions are applied consistently throughout each individual puzzle. A letter may not stand for itself. Can you decode these cryptograms?

#76

P gwfgrk unr ue de usv viung jpwv gu fenc, lyu jr lekk gwfgrk apqtk jv gqt lnpqdk jv lghc.

Hint

Solution

#77

Tough one!

Xrf lrg'b mwsu br idrc rfb wgrbmuz'q kwgldu br twou xrfzq qmpgu izphmb.

Hint

Solution

#78

Rc ghe dtk'b zteum tb gheavnzc, ghe qtg on qrvvrku bmn whsn hc bmn dnkbeag.

Hint

Solution

#79

Oggu eqay kgbt jx nkg wiqatm -- eqa'yg nkg pjymn nq oxqs skgx jn ybjxm, bxt jn'm gbmjgy nq mgg nkg mjilgy ijxjxz.

Hint

Solution

#80

Eph vtqh X wcto eph vtqh X wcto X stc'e wcto.

Hint

Solution

#81

"Huno nbnkgrucop xnnax rj yn pjcop dpdcoxr gjv, knanaynk run dckzedon rdsnx jqq dpdcoxr run hcof, ojr hcru cr." -- Unokg Qjkf

Hint

Solution

#82

Vfs tyy ei j cmjls kyg jxenjmi vy ivwoq vfs asfjzeyg yk fwnjx asexri.

Hint

Solution

#83

Arpy kzsirpz jvrf bvsyvf qip i giwz hvf jvrf svgbtytvg bvzpg'y wzig qz ngvdp dqiy ty tp.

Hint

Solution

#84

Pti fcrp hfqcvpnop sirrco H sinvoie ho btifhrpvz jnr, "Oiyiv shbl pti rqcco."

Hint

Solution

#85

Hkeb gbdrz rm xldx gkwrch kbsdz plral mxdbxm pkbfrzs xln tktnzx hke dpdfn dzw wknm zkx mxki ezxrc hke snx rzxk xln kooran.

Hint

Solution

#86

"Ulvpsevpu Qlc clpux's sptt hu Neu itbx fpjbhup rp rlhtcx's fptepkp es bxgrbg." -- Jbmtslx Ipbmulx

Hint

Solution

#87

Vhhqoshpd hltphdd vyhbp mrpqbqs ehdbphd vw mh ebjjhphqv mk ephddbqs hlonvgk ogbch.

Hint

Solution

#88

"Yusc L asjn fhv, L ykz tvn nus askecse. Chy L kp nus pkznse." -- Rkenu Bkrse, 'Znke Ykez'

Hint

Solution

#89

Ua fvt vhyig mziug diw wuyxot tgchlv acz hw fc hgetzwfige dt'e mt wc wuyxot dt schoeg'f hgetzwfige.

Hint

Solution

#90

Ihewovehqwac: ajq vqgvnq mjg ajkwt dgxh ujknohqw ehq mgwoqhpxn qrqw ajgxij ajqd'hq cxhq dgx'hq wga hekckwi ajqs hkija.

Hint

Solution

#91

Exwz kcgz nkz jqefxw xv xbf ciz ctf nkz ztzdiu xv uxonk. Wxen kcgz nkz jqefxw xv uxonk, ctf nkz ztzdiu xv xbf ciz.

Hint

Solution

#92

Stptrot xie rf nfst hvtrzxqro tuutza fr tnfaqfre axir eiwa diats xie fr axqsea.

Hint

Solution

#93

Oih i ydmo hnie hto qdgbh htdsv ds hto xngsdsv ise snhtdsv lngbo ldyy tijjos hn knz hto gobh nq hto eik.

Hint

Solution

#94

"Zuun drcnrof cor dkpr acfracdd sewkorf; bmrh zu wocjbkjcddh svvubkjrn tmrv nukvz bmrko luaf okzmb." -- Ahon Aczzrbb

Hint

Solution

#95

Eyhyhgye, svle eyrpbkmya tktf'b qpmy p nqvkny kf bqy hpbbye ykbqye.

Hint

Solution

#96

"M lbnms gmyv knekhn stxyq stnv mbn stxyqxyl rtny stnv mbn gnbnhv bnmbbmylxyl stnxb kbnozixdnw." -- Rxhhxmg Omgnw

Hint

Solution

#97

"U hg qwf h jnrnfhkuhq inthmvn U ewjn hqughev; U hg h jnrnfhkuhq inthmvn U chfn zehqfv." -- H. Scufqna Ikwsq

Hint

Solution

#98

Tough one!

W Bnpmtfwj yefr fy dcpj qgm ywq gjp zcfjv smz lpwj qgmn lgzcpn.

Hint

Solution

#99

"Vtq rezf xpjjqoqeiq dqvgqqe cq hex h chxche pa vthv P hc erv chx." -- Ahzuhxro Xhzp

Hint

Solution

#100

"Ang'h tnuue mdnlh hfrihmhbng -- my enl junt npafu, bh yhmuhy mznbabgj enl." -- Npa Cmurfu'y Mprmgmx

Hint

Solution